ROMANYA
Giriş Tarihi : 22-03-2020 18:02   Güncelleme : 22-03-2020 18:12

Kararnamenin Türkçe çevrisi yayınlandı

Kararnamenin Türkçe çevrisi yayınlandı

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği vatandaşlarını son yayınlanan kararname ile uygulanacak olan yeni tedbirler ile ilgili vatandaşlarını bilgilendirdi.

   Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından da kararnamenin Türkçe metni yayınlandı.

Duyuru şu şekilde:

 

Sayın Vatandaşlarımız,

Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele bağlamında Romanya’da bugün (22 Mart) saat 22:00’dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve ülkeye yabancıların girişleri (özel haller dışında) durdurulmuştur.

Yeni önlemler çerçevesinde, Romanya'ya Türkiye'den gelecek, Romanya'da oturma iznine sahip Türk vatandaşları ile Romen vatandaşları da 14 gün evlerinde karantina altına alınacaklardır.

Alınan sözkonusu tedbirlere ilişkin bilgileri içeren kararnamenin Türkçe çevirisi aşağıda sunulmuştur.

Vatandaşlarımızın alınan tüm tedbirlere riayet etmeleri büyük önem arzetmektedir.

Saygıyla duyurulur.
________

ROMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ONAY
BAŞBAKAN LUDOVIC ORBAN

21.03.2020 tarih ve 2 no’lu Askeri Tüzük
COVID-19’un yayılmasını önleyici önlemler

MADDE 1
(1) Diş hekimliği muayenehanelerindeki faaliyet geçici olarak askıya alınmıştır.
(2) Acil durumlarda, acil diş tedavisi müdahalelerine izin verilir.
(3) Önlem, 22 Mart 2020, Romanya saatiyle 22:00'dan itibaren uygulanacaktır.

MADDE 2
(1) Gıda, veterinerlik veya eczacılık ürünlerinin satışı ve temizlik hizmetleri hariç olmak üzere, birçok ekonomik işletmenin faaliyet gösterdiği ticaret merkezlerinde perakende satış faaliyetleri, ürün satışları ve hizmetler geçici olarak askıya alınmıştır.
(2) 296/2004 sayılı Tüketici Kanunu Ek’inde düzenlendiği üzere, bir ticaret merkezi ortak bir altyapı ve uygun kamu hizmetlerinden istifade ederek ürünlerin, ticari hizmetlerin ve gıda ürünlerinin perakende satış faaliyetlerinin yürütüldüğü ortam ve büyük ölçekli yapı olarak tanımlanır.
(3) Tedbir, 22 Mart 2020, Romanya saatiyle 22:00'dan itibaren uygulanacaktır.

MADDE 3
(1) Şahısların ev / hane dışında dolaşımı sadece, COVID-19'un yayılmasını önlemek bağlamında, genel önlemler çerçevesinde ve insanların grup olarak toplanmasını engelleyecek şekillerde mümkündür.
(2) Bir gruptan, birlikte yaşamayan 3 kişiden fazla şahıs kastedilmektedir.

MADDE 4
- Şahısların 06.00 ve 22.00 arasında, ev / hane dışarısına sadece aşağıdaki nedenlerle çıkması tavsiye edilir:
a) Mesleki faaliyetin gerekli olduğu ve ertelenemediği veya uzaktan gerçekleştirilemediği durumlarda, ev /mesken ile iş yerleri arasında geçiş yapmak da dahil olmak üzere iş seyahatleri;
b) Kişilerin ve evcil hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayan mallar ve mesleki faaliyetlerde gerekli ürünlerin temin edilmesi için dışarı çıkılması;
c) Ertelenemeyen veya uzaktan gerçekleştirilemeyen sağlık hizmetleri için dışarı çıkılması;
d) Çocuk bakımı / refakati, yaşlılara, hasta ya da özürlülere yardım veya bir aile üyesinin vefatı gibi haklı nedenlerle yer değiştirme;
e) Evlerin / meskenin yakınında, insanların bireysel fiziksel aktiviteleri ve evcil hayvanların ihtiyaçlarına ilişkin kısa geziler.

MADDE 5
(1) 22.00 - 06.00 saatleri arasında, kişilerin ev/mesken dışında hareket etmesine yalnızca 4. maddede belirtilen nedenlerle izin verilir.
(2) Mesleki nedenlerle dışarı çıkıldığını doğrulanması bağlamında, kişiler servis kartı, işveren tarafından verilen sertifika veya kendi sorumluluğuna ilişkin bir belgeyi, yetkili makamların talebi çerçevesinde sunmakla yükümlüdür.
(3) Kişisel nedenlerle dışarı çıkılması halinde, kişiler yetkili makamların doğrulama talebi çerçevesinde, kendi sorumluluğuna ilişkin önceden doldurulmuş bir bildirim metnini sunmakla yükümlüdür.
(4) Kendi sorumluluğuna ilişkin beyan, ad ve soyad, doğum tarihi, ikamet yeri / hane halkı / mesleki faaliyet yeri, seyahat nedeni, doldurulma tarihi ve imzayı içermelidir.
(5) Tedbir, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Romanya saatiyle 22: 00'de uygulanacaktır.

MADDE 6
(1) Yabancı vatandaşlar ve vatansız kimselerin, komşu ülkelerle transit geçiş düzenlemeleri yapılmadığı takdirde, sınır kapılarından geçerek Romanya topraklarına giriş yapmaları yasaklanmıştır.
(2) İstisna olarak, Romanya topraklarında aşağıdaki kategorilere ait yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin girişine izin verilir:
a) Romanya vatandaşlarının aile üyeleri;
b) Romanya'da ikamet eden, Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Alanına üye diğer devletler ile İsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının aile üyeleri;
c) 194/2002 sayılı Romanya’da yabancılara ilişkin Hükümet Acil Durum Yönetmeliği uyarınca, uzun süreli vize, oturum izni veya Romen makamlarınca verilen oturum iznine denk bir belge taşıyan kimseler ile AB hukuku uyarınca diğer devlet makamları tarafından verilen anılan belgelere eşdeğer bir belgeyi haiz şahıslar.
d) Vize, oturma izni veya eşdeğer bir belge ile kanıtlanmış mesleki faaliyetleri olan kişiler;
e) Diplomatik personel veya konsolosluk personeli, uluslararası kuruluş çalışanları, askeri personel veya insani yardım sağlayabilecek personel;
f) Konsolosluk koruması verilmesi nedeniyle ülkesine geri gönderilenler de dahil olmak üzere transit yolcular;
g) Zorunlu gerekçelerle (tıbbi veya aile) seyahat eden yolcular;
h) Uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler ve diğer insani gerekçeleri olan kişiler;
(3) Tedbir, 22 Mart 2020, Romanya saatiyle 22: 00'dan itibaren uygulanacaktır.

MADDE 7
(1) COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla evde izole edilen ve yetkili makamların onayı olmadan yerleştirildikleri yerden ayrılan bireyler, artan bulaşıcılık riski taşıyan kişiler olarak kabul edilir ve asayiş kuvvetleri tarafından gözetim altında kurumsal karantina altına alınırlar.
(2) COVID-19’a yönelik önlemler bağlamında, karantinaya alınan kişiler, yetkili makamların onayı olmadan yerleştirildikleri yerden ayrılmaları durumunda, 14 günlük süre için yeniden karantinaya alınır.
(3) (1.) ve (2.) bendlere göre alınan tedbirler, kişileri kanunu ihlal veya cezai sorumluluktan muaf tutmaz.
(4) Önlemler, bu Askeri Tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, I. Kısım’da yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

MADDE 8
(1) Yerel kamu idari makamları, refakatçisi veya hiçbir desteği olmayan 65 yaşın üzerindeki kişileri tespit etmek ve kayıt altına almak ve onların evlerinden çıkışlarını en aza indirmek için destek sağlamakla yükümlüdürler.
(2) Kayıtlar, yapılacak faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için haftalık olarak ilçe merkezinde / Bükreş belediyesinde güncellenir ve raporlanır.
(3) Acil durumlara ilişkin yerel, ilçe ve Bükreş komiteleri, 1. paragrafta 'de belirtilen kişiler için destek yöntemlerini belirler.
(4) Önlemler, bu Askeri Tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, I. Kısımda yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

MADDE 9
(1) 18 Mart 2020 tarih ve 219 sayılı Romanya Resmi Gazetesi‘nin 1. Kısmında yayınlanan, kişilerin toplanması ve malların sınıraşan hareketiyle ilgili bazı acil önlemlere ilişkin 1/2020 sayılı Askeri Tüzük aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır:
1. Madde 2'de, aşağıdaki içeriğe sahip iki yeni paragraf, paragraf (2) ve (3) eklenmiştir:
"(2) Hizmetler, ibadet yerlerinde kilise / din görevlileri tarafından kamuya açık olmadan gerçekleştirilebilir, faaliyetler medya veya internet üzerinden online yayınlanabilir.
(3) Özel nitelikli dini faaliyetler(vaftiz, düğün, cenaze törenleri), en fazla 8 kişinin katılabileceği ve hasta kişilerin ikametgahlarından iştirak edeceği şekilde düzenlenebilir”.

2. 4. maddenin 2. paragrafından sonra, aşağıdaki içeriğe sahip yeni bir paragraf, 3. paragraf eklenir:
"(3) İzin verilen azami kapasitesi 2,4 tondan fazla olan yük taşıtlarının sürücüleri için (1) ve (2) paragrafları uygulanır".

3. 5. maddenin 2. paragrafından sonra, aşağıdaki içeriğe sahip yeni bir paragraf, 3. paragraf eklenir:
"(3) Paragraf (1) 'de belirtilen yasaklara ilişkin diğer istisnalar Sağlık Bakanı'nın emriyle belirlenir."
(2) Önlemler, bu Askeri Tüzüğün, Romanya Resmi Gazetesi, I. Kısımda yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacaktır.

MADDE 10
(1) Bu Askeri Tüzük hükümlerinin uygulanması ve izlenmesini sağlama hakkını haizim:
a) 1. ve 2. maddelerde öngörülen önlemler için Romanya Polisi, Romanya Jandarması, yerel polis, Ulusal Mali İdare Ajansı, Ulusal Tüketici Koruma Kurumu ve yerel kamu idaresi makamlarının yöneticileri;
b) 3, 5 ve 7. Maddelerde belirtilen önlemler için Romanya Polisi, Romanya Jandarması, Yerel Polis
c) 6. Maddede belirtilen önlemler için Romanya Sınır Polisi,
(2) 1 – 7. maddelerde belirtilen acil durum önlemlerine uyulmaması, 1/1999 sayılı Acil Durum Yönetmeliği'nin 27. maddesi hükümleri uyarınca, disiplin, hukuki veya cezai sorumluluğa yol açacaktır.
(3) Paragraf (1) 'de belirtilen kurumların personeli, müteakip değişiklikler ve tamamlamalar ile birlikte, 1/1999 sayılı Acil Durum Yönetmeliği'nin 29. maddesi hükümlerine göre, ihlalleri uygulama ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir.

MADDE 11
(1) Bu askeri tüzük, Romanya Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır, Kısım I.
(2) Görsel-işitsel medya hizmet sağlayıcıları, yayın tarihinden itibaren en az 2 gün boyunca, bu askeri yönetmeliğin içeriği hakkında düzenli olarak yayın yapan mesajlar aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

İÇİŞLERİ BAKANI